سیاست

ماموریت جدید روحانی به استانداران

وزیر کشور ماموریت جدید رئیس جمهور به استانداران را تشریح کرد.