ورزش

درخواست از کاپیتان جلال برای بازگشت به ترکیب

هواداران پرسپولیس امید زیادی دارند تا جلال حسینی با بازگشت به ترکیب این تیم قرمزها را به سمت پیروزی هدایت کند.