ورزش

اولین پیروزی القطر با حضور طیبی

تیم القطر با تک گل بابا تونده موفق شد برابر المرخیه به پیروزی مهمی دست یابد.