سیاست

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بازهم تغییر کرد

وزیر دادگستری، رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی را منصوب کرد.