سیاست

دلیل گرایش به داعش اعتقادی نیست، محرومیت و فقر است / توجه به مناطق محروم این پدیده را از بین می برد