ورزش

در مصاحبه با مارکا/ آلکاسر: گل نزدن برای بارسا کلافه ام کرده بود

پاکو آلکاسر تابستان گذشته با امید و آرزوی زیادی به بارسلونا پیوست ولی ماه ها برای زدن اولین گلش انتظار کشید.