سیاست

کتاب بررسی آسیب‌های نظام قانونگذاری ایران منتشر شد

کتاب بررسی آسیب های نظام قانونگذاری ایران به عنوان تازه ترین اثر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به چاپ رسید.