سیاست

کمیسیون انرژی با معافیت مالیاتی سوآپ مخالفت کرد

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی به صفر شدن نرخ مالیات انتقال نفت خام و فرآورده‌های آن رأی ندادند.