سیاست

توضیحات نوبخت درمورد استیضاح وزیر علوم

سخنگوی دولت در خصوص استیضاح وزیر علوم گفت: وزیر علوم حتما نسبت به موارد مورد سوال نمایندگان مجلس پاسخگو خواهد بود.