سیاست

زنگنه، زیگمار و آرمان مردم فلسطین

باید بگوییم تا ملت ایران بداند که رفتار شیخ الوزرا و دیگر مسئولینشان در پستوهای سیاست، چه نسبتی با آرمانهایشان داشته و دارد تا انشاءالله انتخابی مسوولانه‌تر و آگاهانه‌تر داشته باشند.