سیاست

شعاری و سیاسی برخورد کردن با مساله زن صحیح نیست/ برای ایجاد شغل، برنامه کارشناسی دارم

سیدابراهیم رئیسی با بیان جایگاه زن در جامعه و خانواده، سهم زنان در پیشرفت کشور را بسیار مهم و جدی دانست و گفت: بنده برای ایجاد شغل، برنامه کارشناسی و آماده دارم.