سیاست

میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی تعیین شد

نمایندگان مجلس میزان جریمه ایجاد آلودگی صوتی از سوی منابع متحرک و ثابت را مشخص کردند.