سیاست

پوستر/ مردی که از سیم خاردارهای نفس خود عبور کرد