سیاست

کنایه شریعتمداری به افرادی که واقعه عاشورا را درس مذاکره می‌خوانند

مدیر مسئول روزنامه کیهان به تحریف کنند‌گان واقعه عاشورا واکنش نشان داد.