ورزش

در مصاحبه با ال اسپکتادور/ خامس: در رئال بیشتر از تیم ملی می دوم

خامس پس از مدت ها ناکامی و افت محسوسی که به آن دچار شده بود، در یکی، دو ماه گذشته بیش از پیش در ترکیب ثابت رئال قرار می گیرد.