سیاست

ناو ایتالیایی «یورو» در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش پهلو گرفت

ناو اعزامی از کشور ایتالیا با نام « یورو » صبح امروز در اسکله منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبری ارتش پهلو گرفت.