سیاست

۳۰ معتمد برای عضویت در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ معرفی شدند

طبق نامه ارسالی وزیر کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری تعداد ۳۰ نفر از معتمدین برای عضویت در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ معرفی شدند.