ورزش

گزارشی از یک مخالفت؛/ سنگباران فیروز کریمی در خانه

فیروز کریمی در شرایطی حاضر به پذیرش مربیگری صنعت نفت آبادان شد که از همان بدو حضور او در این شهر واکنش های منفی نسبت به این انتخاب وجود داشت.