سیاست

دانستن حق مردم است، تا وقتی به نفع قبیله و حزب ما باشد!