سیاست

تاکید بر تدوین طرح تحول و تشکیل مرکز مطالعات راهبردی درحوزه علمیه

حوزه علمیه پشتوانه اقامه حکم اسلامی است، بنابراین اگر حکومت اسلامی، حکم اسلامی را بخوبی اجرا کند، حوزه علمیه باید با تمام وجود از آن حمایت کند و اگر دچار اشتباه می شود، تذکر دهد.