سیاست

متن کامل طرح «اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 95»

متن طرح «اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب 95» منتشر شد.