ورزش

رسمی؛ دیوید مویس از وستهام جدا شد

دیوید مویس، سرمربی وستهام نیز امروز و بعد از عدم توافق با مدیریت این باشگاه از جمع چکش ها جدا شد.