سیاست

توقف تحقیق و تفحص از شهرداری تهران

رئیس کمیسیون عمران مجلس، ادامه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را منوط به پاسخ استعلام از معاونت نظارت مجلس دانست.