سیاست

جنگ در یک کشور نه فقط بر همسایگان بلکه برکل جهان تاثیر می‌گذارد

مدیر عامل موسسه آینده پژوهی جهان اسلام گفت: نزاع و جنگ در یک منطقه یا کشور، نه فقط بر همسایگانش بلکه برکل جهان تاثیر می گذارد و بحران‌های موجود برادران و خواهران مسلمانان در جهان اسلام اثر مضاعف دارد.