سیاست

فرقه های انحرافی؛ از سازمان مجاهدین تا جریان بهار

نه احمدی نژاد رجوی است و نه حامیان اش اعضای سازمان. اما اگر جریان انحرافی این روند را ادامه دهد و در افکار خود تجدید نظر نکند، چه بسا ضرباتی محکم تر از ضربات سازمان منافقین و حتی جریان آیت الله منتظری، بر پیکر انقلاب اسلامی وارد سازد