ورزش

بازیگوشی شفر در جشن آبی‌ها (عکس)

وینفرد شفر از پایان موفقیت آمیز ماموریت بسیار سخت در گروه مرگ آسیا به شدت خوشحال و مسرور است.