سیاست

تمام خانه‌های بازسازی شده، باید در تابستان تحویل مردم شود

رئیس‌جمهور در شورای اداری استان کرمانشاه گفت: تمام خانه‌های بازسازی شده، باید در تابستان تحویل مردم شود.