سیاست

فیلم/ سردرگمی وزیر کشاورزی در جلسه استیضاح

محمود حجتی وزیر کشاورزی در جلسه استیضاح خود در مجلس در بیان نطق با سردرگمی مواجه شد.