سیاست

ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی تبصره ۱۱ بودجه ۹۷ همچنان به قوت خود باقی است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه مجلس اصلاحی را در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ صورت نداده ایراد سابق شورای نگهبان در این باره همچنان پابرجاست.