سیاست

ربیعی در وزارت کار باقی ماند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۶ رأی مخالف به استیضاح وزیر کار رأی منفی دادند.