سیاست

بازدید کدخدایی از غرفه باشگاه خبری توانا

سخنگوی شورای نگهبان از غرفه باشگاه خبری توانا در نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.