سیاست

شرکت توانیر مجاز به افزایش سرمایه از محل مطالباتش از شرکت‌های توزیع برق شد

مجلس به شرکت توانیر اجازه داد تا از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع برق نسبت به افزایش سرمایه در شرکت‌ها اقدام کند.