سیاست

چگونگی اجرای حکم اراضی مشمول استرداد مشخص شد

نمایندگان مجلس نحوه اجرای حکم درباره اراضی دارای مستحدثات و غیرقابل قلع و قمع مشمول استرداد را تعیین کردند.