سیاست

سود سپرده دستگاه‌های دولتی به حساب خزانه درآمد اختصاصی واریز می‌شود

با تصمیم مجلس، از ابتدای سال ۱۳۹۷ سود سپرده‌های دستگاه‌های مشمول به استثنای بانکها، بیمه‌ها و صندوق‌ها به حساب خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود.