سیاست

شرایط واگذاری جایگاه‌های سوخت سازمان عشایر تعیین شد

نمایندگان مجلس، شرایط واگذاری فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت و اراضی سازمان عشایر را تصویب کردند.