سیاست

نامه ۱۶۰ تن از نمایندگان به روحانی برای انحلال مدارس استعدادهای درخشان

عضو هیأت رئیسه مجلس نامه ۱۶۰ تن از نمایندگان به رئیس جمهور برای انحلال مدارس استعدادهای درخشان را قرائت کرد.