ورزش

برتری سپاهان مقابل سپهر نقش جهان

سپاهان در دیداری دوستانه توانست با تک گل مروان حسین تیم سپهر نقش جهان را شکست دهد.