سیاست

رئیس جدید فدراسیون جانبازان و معلولین دوشغله است

رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین با وجود انتخابش به این سمت، به فعالیت در پست قبلی خود ادامه می‌دهد.