سیاست

مریم رجوی در مصاحبه با روزنامه سعودی: کار ما بود

سرکرده گروهک منافقین برای به دست آوردن حمایت بیش از پیش آل سعود از این گروهک تروریستی بار دیگر مجیز ریاض را گفت.