سیاست

شهرک‌های صنعتی ۱۰ درصد هزینه واگذاری زمین را نقدا دریافت می‌کنند

مجلس شرکت‌های صنعتی را مکلف کرد هزینه واگذاری زمین را با هدف جذب سرمایه‌گذاران در مناطق محروم به صورت حداکثر ۱۰ درصد دریافت کند.