سیاست

حقوق شهروندان و حمایت از کسب و کارها، معیار اصلی در تصمیم گیری ادامه فعالیت «USSD»ها است

دستیار حقوق شهروندى وزارت ارتباطات و فناورى گفت: حقوق شهروندان در دسترسی و حمایت از کسب و کارها، معیار اصلی در تصمیم گیری برای ادامه فعالیت «USSD»ها است.