ورزش

موفقیت آکوالا در تست‌های پزشکی

مهاجم مورد نظر استقلال از تست های پزشکی موفق بیرون آمد.