سیاست

معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران حوزه ساماندهی پسماندها

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که پنج سال در حوزه ساماندهی پسماندها سرمایه‌گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.