سیاست

اکثر کسانی که در تجمعات حضور داشتند زیر دیپلم بودند