ورزش

گری لینه کر پاسخ زیدان را داد

گری لینه کر شخصیت ورزشی مشهور انگلیس یک روز پس از نشست خبری زیدان، پاسخ سرمربی رئال را داد.